در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
Product Name
کد ملی كالا: 1144210907800033
ساخت ایران
شلوار جين مردانه سايز 50 مدل 91959 رنگ آبي عميق كد رنگ 9702 بسته نايلوني 1 عددي نام تجارتي ... PIAZZAITALIA مرجع عرضه كننده ياس مداوا تجارت    
Trousers, jean for men, size 50, model 91959, color deep blue, color code 9702, 1 piece in a nylon pack, ... brand PIAZZAITALIA, distributor YAS MODAVA TEJARAT Co.    
1144210907800033
کد ملی كالا: 1144210907800034
ساخت ایران
شلوار جين مردانه سايز 52 مدل 91959 رنگ آبي عميق كد رنگ 9702 بسته نايلوني 1 عددي نام تجارتي ... PIAZZAITALIA مرجع عرضه كننده ياس مداوا تجارت    
Trousers, jean for men, size 52, model 91959, color deep blue, color code 9702, 1 piece in a nylon pack, ... brand PIAZZAITALIA, distributor YAS MODAVA TEJARAT Co.    
1144210907800034
کد ملی كالا: 1144210907800281
ساخت ایران
شلوار جين مردانه سايز 44 مدل 11602 رنگ مشكي كد رنگ 1111 بسته نايلوني 1 عددي نام تجارتي ... PIAZZAITALIA مرجع عرضه كننده ياس مداوا تجارت    
Trousers, jean for men, size 44, model 11602, color black, color code 1111, 1 piece in a nylon pack, ... brand PIAZZAITALIA, distributor YAS MODAVA TEJARAT Co.    
1144210907800281
کد ملی كالا: 1144210907800282
ساخت ایران
شلوار جين مردانه سايز 46 مدل 11602 رنگ مشكي كد رنگ 1111 بسته نايلوني 1 عددي نام تجارتي ... PIAZZAITALIA مرجع عرضه كننده ياس مداوا تجارت    
Trousers, jean for men, size 46, model 11602, color black, color code 1111, 1 piece in a nylon pack, ... brand PIAZZAITALIA, distributor YAS MODAVA TEJARAT Co.    
1144210907800282
کد ملی كالا: 1144210907800283
ساخت ایران
شلوار جين مردانه سايز 48 مدل 11602 رنگ مشكي كد رنگ 1111 بسته نايلوني 1 عددي نام تجارتي ... PIAZZAITALIA مرجع عرضه كننده ياس مداوا تجارت    
Trousers, jean for men, size 48, model 11602, color black, color code 1111, 1 piece in a nylon pack, ... brand PIAZZAITALIA, distributor YAS MODAVA TEJARAT Co.    
1144210907800283
کد ملی كالا: 1144210907800284
ساخت ایران
شلوار جين مردانه سايز 50 مدل 11602 رنگ مشكي كد رنگ 1111 بسته نايلوني 1 عددي نام تجارتي ... PIAZZAITALIA مرجع عرضه كننده ياس مداوا تجارت    
Trousers, jean for men, size 50, model 11602, color black, color code 1111, 1 piece in a nylon pack, ... brand PIAZZAITALIA, distributor YAS MODAVA TEJARAT Co.    
1144210907800284
کد ملی كالا: 1144210907800285
ساخت ایران
شلوار جين مردانه سايز 52 مدل 11602 رنگ مشكي كد رنگ 1111 بسته نايلوني 1 عددي نام تجارتي ... PIAZZAITALIA مرجع عرضه كننده ياس مداوا تجارت    
Trousers, jean for men, size 52, model 11602, color black, color code 1111, 1 piece in a nylon pack, ... brand PIAZZAITALIA, distributor YAS MODAVA TEJARAT Co.    
1144210907800285
کد ملی كالا: 1144210907800286
ساخت ایران
شلوار جين مردانه سايز 54 مدل 11602 رنگ مشكي كد رنگ 1111 بسته نايلوني 1 عددي نام تجارتي ... PIAZZAITALIA مرجع عرضه كننده ياس مداوا تجارت    
Trousers, jean for men, size 54, model 11602, color black, color code 1111, 1 piece in a nylon pack, ... brand PIAZZAITALIA, distributor YAS MODAVA TEJARAT Co.    
1144210907800286
کد ملی كالا: 1144210907800287
ساخت ایران
شلوار جين مردانه سايز 44 مدل 11607 رنگ مشكي كد رنگ 1111 بسته نايلوني 1 عددي نام تجارتي ... PIAZZAITALIA مرجع عرضه كننده ياس مداوا تجارت    
Trousers, jean for men, size 44, model 11607, color black, color code 1111, 1 piece in a nylon pack, ... brand PIAZZAITALIA, distributor YAS MODAVA TEJARAT Co.    
1144210907800287
کد ملی كالا: 1144210907800288
ساخت ایران
شلوار جين مردانه سايز 46 مدل 11607 رنگ مشكي كد رنگ 1111 بسته نايلوني 1 عددي نام تجارتي ... PIAZZAITALIA مرجع عرضه كننده ياس مداوا تجارت    
Trousers, jean for men, size 46, model 11607, color black, color code 1111, 1 piece in a nylon pack, ... brand PIAZZAITALIA, distributor YAS MODAVA TEJARAT Co.    
1144210907800288
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید