در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
Product Name
کد ملی كالا: 2241220016560118
ساخت ایران
دوربين مدار بسته سقفي ديواري HD-Analog -AHD مدل ABLC240E-IVM نام تجارتي MNA كشور سازنده ايران مرجع عرضه ... كننده ميكرو نرم افزار    
Closed circuit camera, ceiling wall mounted HD-Analog -AHD, model ABLC240E-IVM, brand MNA, made in IRAN, ... distributor MNA    
2241220016560118
کد ملی كالا: 2241220016560119
ساخت ایران
دوربين مدار بسته سقفي ديواري HD-Analog -AHD مدل ADC2-IF نام تجارتي MNA كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده ... ميكرو نرم افزار    
Closed circuit camera, ceiling wall mounted HD-Analog -AHD, model ADC2-IF, brand MNA, made in IRAN, distributor ... MNA    
2241220016560119
کد ملی كالا: 2241220016560120
ساخت ایران
دوربين مدار بسته سقفي ديواري HD-Analog -AHD مدل ADC240E-IVM نام تجارتي MNA كشور سازنده ايران مرجع عرضه ... كننده ميكرو نرم افزار    
Closed circuit camera, ceiling wall mounted HD-Analog -AHD, model ADC240E-IVM, brand MNA, made in IRAN, ... distributor MNA    
2241220016560120
کد ملی كالا: 2241220016560121
ساخت ایران
دوربين مدار بسته سقفي ديواري ديجيتال IP مدل BC2TWD-(P)(A) نام تجارتي MNA كشور سازنده ايران مرجع عرضه ... كننده ميكرو نرم افزار    
Closed circuit camera, ceiling wall mounted digital IP, model BC2TWD-(P)(A), brand MNA, made in IRAN, ... distributor MNA    
2241220016560121
کد ملی كالا: 2241220016560122
ساخت ایران
دوربين مدار بسته سقفي ديواري ديجيتال IP مدل BC3TWD-(P)(A) نام تجارتي MNA كشور سازنده ايران مرجع عرضه ... كننده ميكرو نرم افزار    
Closed circuit camera, ceiling wall mounted digital IP, model BC3TWD-(P)(A), brand MNA, made in IRAN, ... distributor MNA    
2241220016560122
کد ملی كالا: 2241220016560123
ساخت ایران
دوربين مدار بسته سقفي ديواري ديجيتال IP مدل BL2TWD-IFV(S)(Z) نام تجارتي MNA كشور سازنده ايران مرجع عرضه ... كننده ميكرو نرم افزار    
Closed circuit camera, ceiling wall mounted digital IP, model BL2TWD-IFV(S)(Z), brand MNA, made in IRAN, ... distributor MNA    
2241220016560123
کد ملی كالا: 2241220016560124
ساخت ایران
دوربين مدار بسته سقفي ديواري ديجيتال IP مدل BL3TWD-IVZS(P)(H) نام تجارتي MNA كشور سازنده ايران مرجع عرضه ... كننده ميكرو نرم افزار    
Closed circuit camera, ceiling wall mounted digital IP, model BL3TWD-IVZS(P)(H), brand MNA, made in IRAN, ... distributor MNA    
2241220016560124
کد ملی كالا: 2241220016560125
ساخت ایران
دوربين مدار بسته سقفي ديواري ديجيتال IP مدل BC8DWD-(A)(P نام تجارتي MNA كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده ... ميكرو نرم افزار    
Closed circuit camera, ceiling wall mounted digital IP, model BC8DWD-(A)(P, brand MNA, made in IRAN, ... distributor MNA    
2241220016560125
کد ملی كالا: 2241220016560126
ساخت ایران
دوربين مدار بسته سقفي ديواري ديجيتال IP مدل BL4TWD-IF نام تجارتي MNA كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده ... ميكرو نرم افزار    
Closed circuit camera, ceiling wall mounted digital IP, model BL4TWD-IF, brand MNA, made in IRAN, distributor ... MNA    
2241220016560126
کد ملی كالا: 2241220016560127
ساخت ایران
دوربين مدار بسته سقفي ديواري ديجيتال IP مدل BL4TWD-IFV(S)(Z) نام تجارتي MNA كشور سازنده ايران مرجع عرضه ... كننده ميكرو نرم افزار    
Closed circuit camera, ceiling wall mounted digital IP, model BL4TWD-IFV(S)(Z), brand MNA, made in IRAN, ... distributor MNA    
2241220016560127
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید