ساخت ایران
اتيلن گليكول مايع خلوص 99/8% بشكه فلزي 240 kg مرجع عرضه كننده مهراد تجارت نوين كالا بين الملل
Ethylene glycol, liquid, purity 99.8%, metal drum, 240 kg, distributor MEHRAD TEJARAT-E NOVIN KALA INTERNATIONAL CO.
واحد شمارش
بشكه
نوع
مايع
خلوص
99/8%
نوع بسته بندي
بشكه فلزي
مقدار
240 kg
مرجع عرضه كننده
مهراد تجارت نوين كالا بين الملل
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image