وارداتی
انكوباتور آزمايشگاهي CSSD چند منظوره مدل STBI -105 نام تجارتي STERDOC مرجع عرضه كننده آلتون طب پويا
Incubator, laboratory CSSD multi purpose, model STBI -105, brand STERDOC, distributor ALTON TEB POOYA
واحد شمارش
دستگاه
نوع
آزمايشگاهي CSSD چند منظوره
مدل
STBI -105
نام تجارتي
STERDOC
مرجع عرضه كننده
آلتون طب پويا
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
NOPN-158  STERDOC هلند

Image

کاتالوگ قبلی