ساخت ایران
پياز خشك اسلايس شده لفاف پلاستيكي 300 g نام تجارتي آيزاد فود مرجع عرضه كننده زيبا انديشان آزاد نيك
Dried onion, sliced, plastic cover, 300 g, brand AIZADFOOD, distributor ZIBA ANDISHAN AZAD NICK
واحد شمارش
بسته
نوع
اسلايس شده
نوع بسته بندي
لفاف پلاستيكي
وزن
300 g
نام تجارتي
آيزاد فود
مرجع عرضه كننده
زيبا انديشان آزاد نيك
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image

کاتالوگ بعدی