ساخت ایران
بسته نرم افزار سامانه جامع ارتباط با مشتري بر بستر USSD تحت وب و موبايل فاقد بسته بندي مرجع عرضه كننده گسترش طراحان نقش الماس
Software pack, comprehensive customer relationship system on USSD, web and mobile base, unpacked, distributor GOSTARESH TARAHAN NAGHSHE ALMAS
واحد شمارش
عدد
عنوان
سامانه جامع ارتباط با مشتري بر بستر USSD
نوع
تحت وب و موبايل
نوع بسته بندي
فاقد بسته بندي
مرجع عرضه كننده
گسترش طراحان نقش الماس
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image