ساخت ایران
دستگاه مدل سازي چاپگر سه بعدي مدل سي زان سه دوال نام تجارتي ماشين هاي هوشمند سي زان مرجع عرضه كننده سي زان پردازش كوير
Prototyping machine, 3D printer, model Sizan3Dual, brand MASHINHAYE HOSHMAND SIZAN, distributor SIZAN PARDAZESH KAVIR
واحد شمارش
دستگاه
نوع
چاپگر سه بعدي
مدل
سي زان سه دوال
نام تجارتي
ماشين هاي هوشمند سي زان
مرجع عرضه كننده
سي زان پردازش كوير
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image

کاتالوگ بعدی