در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
رکوردهای 961 الي 968 از 968
Valeric acid
والريك اسيد با نام هاي مترادف پنتانوييك اسيد، بوتان-1-كربوكسيليك اسيد، والريانيك اسيد و...، فرمول C5H10O2 ... و Cas: 109-52-4، كربوكسيليك اسيد چرب، مايعي بيرنگ با بوي نافذ و ناخوشايند و كم محلول در آب مي باشد. اين تركيب به طور طبيعي در گياهاني مانند سنبل الطيب وجود دارد و در سنتز استرها، مواد آرايشيو عطرها، در چسب ها و پودرهاي پوشش و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند ايزو والريك اسيد و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
Ethylene vinyl acetate copolymer sheet \ (EVA)
اتيلن وينيل استات (EVA) يا 3- بوتنوييك اسيد اتان با فرمول -(C2H4)n – (C4H6O2)m- و Cas: 24937-78-8، كوپليمر ... حاصل از اتيلن و وينيل استات مي باشد كه به حالت هاي گرانولي، مايع، ورق و ... عرضه مي گردد. اين كوپليمر در تهيه چسب، به عنوان افزودني به پلاستيك، در لايه هاي تجهيزات ورزشي مانند چكمه هاي اسكي، نساجي و ... كاربرد دارد. لازم به ذكر است كه اتيلن وينيل استات به شكل ورق تنها اينجا كدگذاري مي شود. http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB0356004.htm    
Image
Vinyl acetate
وينيل استات با نام هاي مترادف اتنيل اتانوات، اتنيل استات، استيك اسيد وينيل استر و...، فرمول C4H6O2 و ... Cas: 108-05-4، مايعي بي رنگ با بوي تند مي باشد. اين تركيب از واكنش اتيلن و استيك اسيد با اكسيژن و... تهيه شده و در ساخت پليمرها، در صنايع پلاستيك، كاغذ، چسب و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند پلي وينيل استات در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
Vinyltoluene
وينيل تولوئن با نام هاي مترادف متيل استايرن و اتنيل متيل بنزن و فرمول شيميايي C9H10، هيدروكربني مايع، ... بيرنگ و جزو مشتقات متيله استايرن (و يا مشتق وينيله تولوئن) مي باشد و ساختار آن يك حلقه بنزني است كه روي يك كربن شاخه متيل و روي كربني ديگر شاخه وينيل قرار دارد كه بر حسب موقعيت كربن داراي شاخه وينيل، داراي سه ايزومر اورتو وينيل تولوئن(2- وينيل تولوئن)، متا وينيل تولوئن (3- وينيل تولوئن) و پارا وينيل تولوئن (4- وينيل تولوئن) مي باشد. اين تركيب به عنوان ماده اوليه جهت تهيه پليمر كاربرد دارد. همچنين 2- متيل استايرن، اورتو وينيل تولوئن، متا وينيل تولوئن و پارا متيل تولوئن دراينجا قرار مي گيرند. لازم به ذكر است موادي مانند تولوئن، استايرن و مشتقات ديگر آن ها در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
Vinyl chloride \ (chloroethylene)
كلريد وينيل يا منومر وينيل كلريد(VCM) با فرمول شيميايي CH2=CHCl و Cas:75-01-4، در فشار و دماي محيط گازي ... بيرنگ با عطر و بوي ناخوش و بسيار سمي، قابل اشتعال و سرطانزا مي باشد. يكي از راه هاي تهيه آن واكنش استيلن و هيدروژن كلريد مي باشد. كلريد وينيل از آنجا كه سرطانزاست به عنوان يك ماده شيميايي واسطه است و به طور معمول براي نگهداري به كلريد پلي وينيل تبديل مي شود. اين تركيب در صنعت رنگ هاي شيميايي كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند وينيل كلريد وينيل استات كوپليمر، پودر وينيل كلريد وينيل استات كوپليمر، وينيل كلريد وينيل استات دي كربوكسيليك اسيد ترپليمر در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
Iodoethane
يدو اتان با نام هاي مترادف يديد اتيل، مونو يدو اتان و هيدرايديك اتر، فرمول C2H5I و Cas: 75-03-6، مايع ... بيرنگ، قابل اشتعال بوده و در مقابل هوا و نور دچار تغيير رنگ به سمت زرد مايل به قرمز مي گردد. اين تركيب از واكنش گرمايشي اتانول با يد و فسفر و... تهيه شده و به عنوان حلال، واسطه مواد شيميايي، در صنعت رنگ، داروسازي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند يدو متان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
Iodomethane
يدو متان با نام هاي مترادف متيل يدين، مونو يدومتان، هالون 10001، ioguard و MeI، فرمول CH3I و Cas : 74-88-4، ... مايعي فرار و بيرنگ مي باشد. اين تركيب از واكنش دي متيل سولفات با يديد پتاسيم، متانول با تري يديد فسفر و. . تهيه شده و به عنوان علف كش، قارچ كش، حشره كش و... كاربرد دارد.لازم به ذكر است موادي مانند دي يدو متان و تري يدو متان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
Iodoquinol
يدوكوئينول با cas no برابر با 83-73-8 و نام مصطلح Diiodohydroxyquinoline، 5,7-diiodoquinolin-8-ol تركيبي ... شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
رکوردهای 961 الي 968 از 968
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید