در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
2 amino 4 nitroanisole
با cas no برابر با 99-59-2 و نام مصطلح 2-methoxy-5-nitroaniline ، 2-Amino-1-methoxy-4-nitrobenzene، ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد. http://www.chemindustry.com/chemicals/0228975.html    
Image
2 aminobenzenesulfonic acid
2 آمينو بنزن سولفونيك اسيد با cas no برابر با 88-21-1 و نام مصطلح Orthanilic Acid يا Aniline-2-sulfonic ... acid تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد. http://www.drugfuture.com/chemdata/orthanilic-acid.html و http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB1484656.htm    
Image
2 ethoxybenzoic acid
2- اتوكسي بنزوييك اسيد (EBA) يا اورتو اتوكسي بنزوييك اسيد با فرمول C9H10O3 و Cas: 134-11-2، تركيبي مايع ... مي باشد كه از بنزوييك اسيد و... تهيه شده و در ساختار سيمنت دندانسازي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند اورتو متوكسي بنزوييك اسيد در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 ethylhexanol
2 اتيل هگزانول با cas no برابر با 104-76-7 و فرمول شيميايي C8H18O و نام مصطلح Isooctanol Isooctyl alcohol ... 2-Ethylhexyl alcohol Oxooctyl alcohol , تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2 ethylhexanoic acid
2- اتيل هگزانوييك اسيد با نام هاي مترادف 3- هپتان كربوكسيليك اسيد، 2- اتيل كاپروييك اسيد، بوتيل اتيل ... استيك اسيد و...، فرمول C8H16O2 و Cas: 149-57-5، مايعي روغني، بي رنگ و كم محلول در آب مي باشد. اين تركيب از اكسايش شديد 2- اتيل هگزانول و... تهيه شده و به عنوان كاتاليزور در پليمريزاسيون، تثبيت كننده پليمرها، در لعاب كاري، عطر و دارو، چسب ها و پوشش ها و... كاربرد دارد. لازم به ذك راست مادي مانند 2- اتيل هگزانول، هگزانوييك اسيد و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 ethylhexyl acrylate
2 اتيل هگزيل آكريلات با cas no برابر با 103-11-7 و نام هاي مصطلح 2-Ethylhexylpropenoate; 2-Propenoic ... acid octyl ester; EHA; Ethyl hexyl acrylate; Octyl acrylate , تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2 ethylhexylamine
2 اتيل هگزيل آمين با cas no برابر با 104-75-6 و نام مصطلح 1-Amino-2-ethylhexane; 2-Ethyl-1-hexylamine ... ، 1-Amino-2-ethylhexan تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.chemicalland21.com/industrialchem/organic/2-ETHYLHEXYLAMINE.htm    
Image
2 ethylhexyl methacrylate
2 اتيل هگزيل متاکريلات با cas no برابر با 688-84-6 و نام مصطلح 2-Propenoic acid,2-methyl، Methacrylicacid, ... 2-ethylhexyl ester تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد. http://www.lookchem.com/2-Ethylhexyl-methacrylate/    
Image
2 octyl dodecanol
2- اكتيل دودكانول با نام هاي مترادف 2- اكتيل- 1- دكانول، جاركول، ايزو آراچيديل الكل، اكتيل دودكانول، ... 2- اكتيل دودسيل الكل و اكتيل دودكانولوم، فرمول C20H42O و Cas: 5333-42-6، الكلي مايع با طول زنجيره كربن بلند مي باشد. اين تركيب در داروها و... كاربرد دارد    
Image
2acrylamido 2 methylpropane sulfonic acid
2- اكريل آميدو- 2- متيل پروپان سولفونيك اسيد (AMPS) با نام هاي مترادف 2- آكريل آميدو- 2- متيل- 1- پروپان ... سولفونيك اسيد و...، فرمول C7H13NO4S و Cas: 15214-89-8، جامد پودري كريستالي يا ذرات كروي به رنگ سفيد مي باشد. اين تركيب از واكنش آكريلو نيترول با ايزوبوتيلن و... تهيه شده و در توليد الياف آكريليك، پوشش ها و چسب ها، تصفيه آب و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند آكريلو نيتريل و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید