در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
1,4 dichlorobenzene
1و4 دي كلرو بنزن با cas no برابر با 106-46-7 و فرمول شيميايي C6H4Cl2 و نام مصطلح para-Dichlorobenzene ... p-Dichlorobenzene p-DCB PDB, تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1,4-Cyclohexanedimethanol
1و4 سيكلوهگزان دي متانول با cas no برابر با 105-08-8 و نام مصطلح 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane; ... 1,4-Dimethylolcyclohexane، تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1,4 naphthoquinone
1و4 نفتاكوئينون با cas no برابر با 130-15-4 و نام مصطلح 1,4-naphthalenedione، Naphthoquinone تركيبي ... شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.kk-chem.co.jp/en/product/kinouzai/naphthoquinone.html    
Image
1,4 naphthalenediamine
1و4- نفتالن دي آمين يا 1و4- دي آمينو نفتالن با فرمول C10H10N2 و Cas: 2243-61-0، جامد بلورين به رنگ سبز ... تيره متمايل به سياه و كم محلول در آب مي باشد. اين تركيب از آمين دار نمودن ماده اوليه 1- آمينو نفتالن تهيه شده و جهت سنتز پلي آميد، آماده سازي مواد پليمري رسانا و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است ساير ايزومرهاي نفتالن دي آمين در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,5 naphthalenediamine
1و5- نفتالن دي آمين يا 1و5- دي آمينو نفتالن با فرمول C10H10N2 و Cas: 2243-62-1، جامد كريستالي بي رنگ ... و محلول در آب مي باشد كه در صنعت رنگ و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است ساير ايزومرهاي نفتالن دي آمين در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,6 hexanediol
1و6 هگزان دي ال با cas no برابر با 629-11-8 و نام مصطلح Hexamethylenediol;1,6-Dihydroxyhexane HDO; , ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1,6 hexylenediamine
1و6- هگزيلن دي آمين با نام هاي مترادف هگزا متيلن دي آمين، هگزان- 1و6- دي آمين، 1و6- دي آمينو هگزان و...، ... فرمول C6H16N2 و Cas: 124-09-4، جامد پودري يا كريستالي سفيد رنگ با بوي مشابه آمونياك، قابل اشتعال و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از هيدروژناسيون آديپو نيتريل و... تهيه شده و در توليد پليمرها، رزين ها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند دي سيكلو هگزيل آمين در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,8 dihydroxy 9 anthracenone
1و 8 دي هيدروكسي 9 آنتراسنون با Cas no برابر با 480-22-8 و نام هاي مصطلح 1,8-dihydroxy-9-anthrane، ... 1,8,9-ANTHRACENETRIOL تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد.    
Image
1,8 naphthalenediamine
1و8- نفتالن دي آمين با نام هاي مترادف نفتالن- 1و8- دي آمين، 1و8- دي آمينو نفتالن و...، فرمول C10H10N2 ... و Cas: 479-27-6، جامد پودري كريستالي به رنگ قهوه اي- قرمز، معطر، كمي قابل اشتعال و كم محلول در آب مي باشد و جهت توليد 1و8- بيس (دي متيل آمينو) نفتالن و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1و8- بيس (دي متيل آمينو) نفتالن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2-( 2-Methoxyphenoxy )ethylamine
2- (2- متوكسي فنوكسي) اتيل آمين يا 2- (2- متوكسي فنوكسي) اتان آمين، با فرمول C9H13NO2 و Cas: 1836-62-0، ... مايعي به رنگ زرد كم رنگ متمايل به قهوه اي مي باشد كه در معرض هوا واكنش مي دهد و به عنوان واسطه در مواد داروسازي و آرايشي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 2- (2- متوكسي فنوكسي) اتيل آمين هيدروكلرايد در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید