در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
1,3dichloroacetone
1و3 دي كلرو استون با نام هاي مترادف 1و3- دي كلرو پروپان- 2- اُن، دي كلرو استون و...، فرمول C3H4Cl2O و ... Cas: 534-07-6، جامد بلوري بي رنگ، بسيار سمي، اشك آور و نامحلول در آب مي باشد و به عنوان ماده ضد باكتري، واسطه توليد مواد شيميايي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند كلرو استون، استيل كلرايد و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 and 3 dichlorobenzene
1و3- دي كلرو بنزن با نام هاي مترادف متا دي كلرو بنزن و m- دي كلرو بنزن، فرمول C6H4Cl2 و Cas:541-73-1، ... تركيب آروماتيكي مايع، بي رنگ و غير قابل حل در آب مي باشد كه توسط كلر دار كردن بنزن آماده سازي شده و براي سنتزهاي آلي و... كاربرد دارد. شامل: متا كلرو بنزن لازم به ذكر است موادي مانند 1و2- دي كلرو بنزن، 1و4- دي كلرو بنزن، دي كلرو بنزن و كلرو بنزن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,3 dihydroxyacetone
1و3 دي هيدروكسي استون با نام هاي مترادف 1و3- دي هيدروكسي پروپان- 2- اُن، دي هيدروكسي استون، گليسرون و...، ... فرمول C3H6O3 و Cas: 96-26-4، جامد پودري كريستالي سفيدرنگ با بوي شيرين و محلول در آب مي باشد كه در حالت عادي به صورت ديمري وجود دارد. اين تركيب از تخمير گليسيرين و... تهيه شده و به طور عمده به عنوان ماده اصلي در كرمها، لوسيون ها و اسپري هاي برنزه كننده پوست كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند مونوهيدروكسي استون، گليسيرين و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,3,5 trimethylbenzene
1و3و5 تري متيل بنزن با cas no : 108-67-8 و فرمول شيميايي C9H12 و نام مصطلح Mesitylene sym-Trimethylbenzene ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1,4 benzoquinone
1و4 بنزوكوئينون با نام هاي مترادف پارا بنزو كوئينون، سيكلوهگزا- 2و5- دي اِن- 1و4- دي اُن و...، فرمول ... C6H4O2 و Cas: 106-51-4، جامد پودري طلائي رنگ، حساس به نور، سمي، داراي بويي مشابه كلر و كم محلول در آب مي باشد. اين تركيب از اكسيداسيون پارا هيدروكسي فنول و... تهيه شده و به عنوان معرف هيدروژن زدايي، به عنوان واسطه سنتز مواد آلي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1و2- بنزو كوئينون، مخلوط بنزو كوئينون و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,4-butanediol
1و4- بوتان دي اُل با نام هاي مترادف تترا متيلن گليكول، 1و4- تترا متيلن گليكول، 1و4- دي هيدروكسي بوتان ... و1,4-BD و...، فرمول C4H10O2 و Cas: 110-63-4، مايعي بي رنگ، چسبناك و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از هيدروكسي دار كردن بوتان و... تهيه شده و به عنوان حلال، در ساخت پلاستيك، الياف و... كاربرد دارد. لازم به ذكراست تركيباتي مانند 1و4- بوتين دي اُل، 1و3- بوتان دي اُل و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 and 4 butanediol
1و4- بوتين دي اُل (BYD) با نام هاي مترادف بوتا-2- اين-1و4- دي اُل، بوتين دي اُل، 2- بوتين-1و4- دي اُل، ... 1و4- دي هيدروكسي-2- بوتين و...، فرمول C4H6O2 و Cas: 110-65-6، جامدي كريستالي، زرد رنگ، خورنده و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از واكنش استيلن با فرمالدهيد و... تهيه شده و در توليد پلي اورتان، رزين هاي حفاظت نباتات، سموم دفع آفات نساجي، عامل بازدارنده در آبكاري نيكل و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است 1و4- بوتان دي اُل، 1و4- بوتن دي اُل و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 and 4 diaminobenzene
1و4 دي آمينو بنزن با cas no : 106-50-3 و فرمول شيميايي C6H8N2 و نام مصطلح paraphenylenediamine, 1,4-diaminobenzene, ... 1,4-phenylenediamine تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1,4 dioxane
1و4- دي اكسان با نام هاي مترادف 1و4- دي اكسا سيكلوهگزان، پارا دي اكسان و...، فرمول C4H8O2 و Cas: 123-91-1، ... مايعي بي رنگ و قابل اشتعال مي باشد كه در توليد مواد لوازم آرايشي، به عنوان حلال، تثبيت كننده، در چسب و جوهر و … كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1و3 دي اكسان ها، تترا هيدرو فوران و … در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,4 Dibromobenzene
1و4 دي برمو بنزن با cas no : 106-37-6 و فرمول شيميايي C6H4Br2 و نام مصطلح p-Dibromobenzene; p-Bromobenzene ... bromide, تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید