در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
1,2-dimethoxyethane
1و2- دي متوكسي اتان با نام هاي مترادف دي متوكسي اتان، اتيلن دي متيل گليكول، گليكول دي متيل اتر و...، ... فرمول C4H10O2 و Cas: 110-71-4، مايعي شفاف، بي رنگ، قابل اشتعال و محلول در آب مي باشد.اين تركيب از واكنش نمك سديم 2- متوكسي اتانول با كلريد متيل و... تهيه شده و به عنوان حلال، در الكتروليت ها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1و2- دي اتوكسي اتان، دي متيل اتر و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,2 dihydroxybenzene
1و2 دي هيدروكسي بنزن cas no برابر با 120-80-9 و نام مصطلح Benzene-1,2-diol، 2-hydroxyphenol، Catechol، ... pyrocatechol تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد. http://en.wikipedia.org/wiki/Catechol    
Image
1 and 2 divinylbenzene
1و2- دي وينيل بنزن با نام هاي مترادف 1و2- دي اتنيل بنزن، اورتو دي وينيل بنزن و اورتو وينيل استايرن، فرمول ... C10H10 و Cas:1321-74-0، هيدروكربني است مايع كه به عنوان مونومر در توليد رزين هاي پلي استر و نيز رزين تبادل يوني استفاده مي گردد. اين تركيب شامل حلقه بنزني است كه در هريك از موقعيت هاي كربن شماره 1و2 آن يك گروه وينيل (اتنيل) قرار دارد.    
Image
1,2 cyclohexylene dinitrilotetraacetic acid monohydrate
1و2 سيكلوهگزيلن دي نيتريلوتترااستيك اسيد مونوهيدرات با Cas no برابر با 87095-89-4، تركيبي شيميايي مي ... باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد.    
Image
1,2,4,-butanetriol
1و2و4- بوتان تري اُل، بوتان 1و2و4- تري اُل، 1و2و4- تري هيدروكسي بوتان، تري اُل 124، 2- دهيدروكسي ارتري ... تول و...، فرمول C4H10O3 و Cas: 3068-00-6، مايعي زرد رنگ، بي بو، چسبناك، قابل اشتعال و پايدار مي باشد. اين تركيب از هيدرو فرميلاسيون گليسيدول و... تهيه شده و در ساخت سوخت هاي نظامي، به عنوان حلال و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1و4- بوتان دي اُل، گليسيرين و... در اينجا قرا رنمي گيرند.    
Image
1 and 2 and 4 and Trichlorobenzene
1و2و4- تري كلرو بنزن با فرمول C6H3Cl3 و Cas:120-82-1، هيدروكربن آروماتيكي مايع و بيرنگ با بويي مشخص و ... نا محلول در آب مي باشد. اين تركيب به طور طبيعي در قير زغال سنگ و نفت وجود دارد و از تقطير نفت خام جداسازي مي شود و به عنوان جرقه زننده مايع، عامل استرون و در توليد رنگ، عطر و رزين، افزودني به بنزين و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند كلرو بنزن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 and 2 and 4 and trimethylbenzene
1و2و4- تري متيل بنزن با نام هاي مترادف Pseudocumene، تري متيل بنزن نا متقارن (Asymmetrical trimethylbenzene) ... و psi-cumene، فرمول C9H12 و Cas:95-63-6، هيدروكربن آروماتيك معطر، مايعي بي رنگ با بوي قوي، نامحلول در آب و قابل اشتعال مي باشد. ساختار آن شامل يك حلقه بنزني است كه سه استخلاف متيل بر روي كربن هاي شماره 1و2و4 دارد. اين تركيب به طور طبيعي در قير زغال سنگ و نفت وجود دارد و در تقطير نفت خام جدا مي شود. از آن به عنوان يك جرقه زننده مايع، عامل تصفيه كننده، در صنعت توليد رنگ و عطر و رزين، به عنوان يكي از افزودني هاي بنزين و... استفاده مي گردد. لازم به ذكر است موادي مانند 1و3و5- تري متيل بنزن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,3 butadiene
1و3- بوتا دي ان با نام هاي مترادف بي اتيلن (Biethylene)، اريترن (Erythrene)، دي وينيل (Divinyl) و وينيل ... اتيلن (Vinylethylene)، فرمول شيميايي H2C=CH-CH=CH2 (C4H6) و Cas:106-99-0، گازيست بيرنگ با بويي بسيار كم، شبيه به بوي بنزين و سرطانزا كه از پالايش نفت تهيه مي گردد. اين تركيب علاوه بر كراكينگ، گاهي از هيدروژن زايي كاتاليزوري نرمال بوتان تهيه مي گردد. 1و3- بوتا دي ان به طور عمده به عنوان منومر در تهيه لاستيك هاي مصنوعي كاربرد دارد و نيز جهت توليد مواد نايلون، قارچ كش هاي كشاورزي و... قابل استفاده مي باشد. لازم به ذكر است موادي مانند پلي بوتا دي ان و انواع آن، گرانول، تيوب و چسب موكت بوتا دي ان و ساير مواد ساخته شده از بوتا دي ان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,3 butanediol
1و3- بوتان دي اُل با نام هاي مترادف بتا- بوتيلن گليكول، 1و3- دي هيدروكسي بوتان، 1و3- بوتيلن گليكول، متيل ... تري متيلن گليكول و...، فرمول C4H10O2 و Cas: 107-88-0، مايعي بي رنگ، قابل اشتعال و با ثبات مي باشد. اين تركيب به عنوان حلال، طعم دهنده و معطر كننده مواد غذايي، ماده اوليه تهيه پلي اورتان و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1و4- بوتان دي اُل در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,3dichloropropanol
1و3- دي كلرو پروپانول با نامهاي مترادف 1و3- دي كلرو-2- پروپانول، گليسرول كلرو هيدرين، 1,3-DCP، 1و3- دي ... كلرو ايزو پروپانول، 1و3- دي كلرو پروپان-2-ال، آلفا دي كلرو هيدرين و انودرين، فرمول C3H6Cl2O و Cas : 96-23-1، مايعي به رنگ روشن، محلول در آب و سرطانزا مي باشد. اين تركيب به عنوان حلال، حد واسط در سنتزهاي آلي و در رنگها، در عكاسي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 2و3- دي كلرو-1- پروپانول در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید