در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
18 crown 6 ether
18 كرون 6 اتر با نام هاي مترادف 18 كرون 6، 1و4و7و10و13و16- هگزا اكسا سيكلو اكتا دكان و...، فرمول C12H24O6 ... و Cas: 17455-13-9، از اترهاي تاجي جامد- مايعي مي باشد كه از اليگومريزاسيون اكسيد اتيلن و... تهيه شده و به عنوان كاتاليزور و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند دي بنزو 18- كرون- 6 اتر در ايتجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,1 di tert amylperoxy cyclohexane
1و1 بيس ترشري آميل پروكسي سيكلوهگزان با cas no برابر با 15667-10-4 و نام مصطلح 1,1-Bis(tert-pentylperoxy)cyclohexane، ... Cyclohexylidenebis(tert-pentyl)peroxide تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف مانند تسريع كننده در صنايع رنگ و رزين كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد. http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB0504432.htm    
Image
1,1 di tert-butylperoxy cyclohexane
1و1 دي ترشري بوتيل پروكسي سيكلوهگزان با cas no برابر با 3006-86-8 و نام مصطلح 1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://cameochemicals.noaa.gov/chemical/1923    
Image
1,1 dichloroethane
1و1- دي كلرو اتان با نام هاي مترادف اتيليدن دي كلرايد، اتيليدن كلرايد، CFC-150a و 1,1-DCE، فرمول C2H4Cl2 ... [(Cl)2-CH-CH3] و Cas: 75-34-3، مايعي بيرنگ و روغني، غير محلول در آب و با بويي مشابه كلروفرم مي باشد. اين تركيب به عنوان حلال پلاستيك، روغن و چربي، ضدعفوني كننده در دفع آفات، بيهوشي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند دي كلرو اتان و 1و2- دي كلرو اتان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,1,1 trichloroethane
1و1و1 تري کلرواتان با cas no برابر با 71-55-6 و نام هاي مصطلح methyl chloroform, chlorothene ماده اي ... شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد اينجا كدگذاري نمي شود. http://en.wikipedia.org/wiki/1,1,1-Trichloroethane    
Image
1,2 benzoquinone
1و2 بنزوكوئينون با نام هاي مترادف اورتو بنزو كوئينون، سيكلوهگزا- 3و5- دي اِن- 1و2- دي اُن و...، فرمول ... C6H4O2 و Cas: 583-63-1، ماده قرمز محلول در آب مي باشد. اين تركيب از اكسيداسيون اورتو هيدروكسي فنول و... تهيه شده و در باكتري كش ها و … كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1و4- بنزو كوئينون، مخلوط بنزو كوئينون و … در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,2 Dibromoethane
1و2 دي برمو اتان با cas no برابر با 106-93-4 و نام هاي مصطلح ethylene dibromide (EDB)، ethylene dibromide، ... glycol bromide ماده اي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه ماده شيميايي با گريد و كاربرد اينجا كدگذاري نمي شود.    
Image
1,2 dichloroethane
1و2- دي كلرو متان با نام هاي مترادف اتيلن دي كلريد، اتان دي كلريد، مايع Dutch، روغن Dutch و فرون 150، ... فرمول C2H4Cl2 [Cl-CH2-CH2-Cl] وCas: 107-06-2، مايعي بيرنگ، فرار و با بويي مطبوع و شيرين مي باشد. اين تركيب از واكنش كلرور جيوه با اتيلن و... تهيه شده و جهت توليد ماده اوليه ي PVC (پلي وينيل كلرايد)، حلال چسب و گريس، افزاينده به بنزين جهت توليد بنزين سوپر، پاك كننده و... كاربرد دارد.لازم به ذكر است موادي مانند دي كلرو اتان و 1و1- دي كلرو اتان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 and 2 dichlorobenzene
1و2- دي كلرو بنزن با نام هاي مترادف اورتو دي كلرو بنزن، O- دي كلرو بنزن (ODCB)، كلروبن (Chloroben)، كلرودِن ... (Chloroden)، ديل لانتين دي بي (dilantin DB)، ديزن (dizene) و ترميتكيل (termitkil)، فرمول C6H4Cl2 و Cas:95-50-1، هيدروكربن آروماتيكي مايع و بيرنگ با بويي معطر و نامحلول در آب مي باشد. اين تركيب از بنزن يا كلرو بنزن توليد شده و به عنوان حلال و واسطه توليد رنگ ها و رنگدانه ها، حشره كشها، ضد عفوني كننده، پاك كننده و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند كلرو بنزن، 1و3- دي كلرو بنزن و 1و4- دي كلرو بنزن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید