در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
1 naphtyl amine
1 نفتيل آمين با cas no برابر با 134-32-7 و نام مصطلح 1-Aminonaphthalene، ?-Naphthylamine تركيبي شيميايي ... مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد.    
Image
1 nphthyl acetate
1 نفتيل استات با نام هاي مترادف آلفا نفتيل استات، نفتالن- 1- ايل استات و...، فرمول C12H10O2 و Cas: 830-81-9، ... جامد پودري كريستالي و سفيد رنگ مي باشد كه در سنتزهاي آلي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 2 نفتيل استات در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 naphthyl butyrate
1 نفتيل بوتيرات با نام هاي مترادف بوتانوئيك اسيد 1- نفتيل استر، آلفا نفتيل بوتيرات و...، داراي فرمول ... C14H14O2 و Cas: 3121-70-8 بوده و تركيبي جامد مي باشد. لازم به ذكر است موادي مانند 2- نفتيل بوتيرات در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 naphthyl laurate
1 نفتيل لائورات با نام هاي مترادف آلفا نفتيل لائورات، 1 نفتيل دودكانوات، دودكانوييك اسيد 1 نفتيل استر ... و...، فرمول C22H30O2 و Cas: 4227-99-0، تركيب استري مايع مي باشد كه در صنايع شيميايي كاربرد دارد.    
Image
1 Hexadecanol \ cetyl alcohol
1- هگزادكانول با نام هاي مترادف ستيل الكل، هگزادكان- 1- ال، ستانول، اتال، اتول، هگزا دسيل الكل و پالميتيل ... الكل، فرمول شيميايي C16H34O و Cas: 36653-82-4، جامد سفيد رنگ كريستالي مومي شكل بوده و از روغن نخل مشتق مي شود. اين تركيب به عنوان تثبيت كننده امولسيون، در عطر، سورفكتنت ها، مواد آرايشي، لوسيون پوست و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند ستيل پالميتات، پالميتيك اسيد و ستيل پالميتات مواد اوليه جانبي دارو در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 Hexene
1 هگزن با cas no برابر با 592-41-6 و نام هاي مصطلح Hex-1-ene, Hexene, Hexylene, butyl ethylene , تركيبي ... شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1 Hexyne
1 هگزين با CAS No برابر با 693-02-7 و نام مصطلح n-Butylacetylene; Butylacetylene; Hex-1-yne ماده اي شيميايي ... مي باشد كه به عنوان ماده اوايه در صنايع كاربرد دارد. لازم ذكر است كه اين ماده با گريد و كاربرد خاص اينجا كدگذاري نمي شود.    
Image
1,1cyclohexanediacetic acid mono amide
1و1- سيكلوهگزان دي استيك اسيد مونو آميد با نام هاي مترادف 3و3- پنتا متيلن گلوتاراميك اسيد، 2- (1- (2- ... آمينو- 2- اكسو اتيل) سيكلوهگزيل) استات و...، فرمول C10H17NO3 و Cas: 99189-60-3، جامد پودري سفيد رنگ مي باشد كه به عنوان واسطه سنتز ساير مواد شيميايي كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1و1- دي استيك اسيد سيكلو هگزان و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,1,2 Trichloroethane
1,1,2تري كلرو اتان با cas no برابر با 79-00-5 و نام هاي مصطلح 1,1,2-TCA، vinyl trichloride، beta-trichloroethane، ... ماده اي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه ماده شيميايي با گريد و كاربرد اينجا كدگذاري نمي شود.    
Image
12 hydroxystearic acid
12هيدروكسي استئاريك اسيد با cas no برابر با 36377-33-0و نام مصطلح 12-HYDROXYOCTADECANOIC ACID تركيبي ... شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB2162186.htm    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید