در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
1 Pentyne
1 پنتين با CAS No برابر با 627-19-0 و نام مصطلح Propylacetylene ماده اي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده ... اوايه در صنايع كاربرد دارد. لازم ذكر است كه اين ماده با گريد و كاربرد خاص اينجا كدگذاري نمي شود.    
Image
1 tetradecanol
1- تترا دكانول با نام هاي مترادف ميرستيل الكل، تترا دسيل الكل و تترا دكان-1- ال، فرمول C14H30O و Cas: ... 112-72-1، جامدي سفيد، بلوري و نامحلول در آب مي باشد. اين تركيب جزو الكل هاي چرب بوده و به طور معمول از چربي ها و روغن هاي طبيعي مشتق و تهيه شده و به عنوان حلال، در مواد شوينده و به عنوان نرم كننده در مواد آرايشي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند ساير الكل هاي چرب مانند استئاريل الكل و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1desoxy 1 methylamino D glucitol
1- دِ اُكسي- 1- متيل آمينو- D- گلوكيتول با نام هاي مترادف 1- دِ اُكسي- 1- متيل آمينو- D- سوربيتول، (2R,3R,4R,5S)- ... 6- متيل آمينو هگزان- 1و2و3و4و5- پنتول، مِگلومين (Meglumine) و...، فرمول C7H17NO5 و Cas: 6284-40-8، جامدي پودري شكل با رنگ سفيد و پايدار مي باشد. اين تركيب قند آمينه مشتق شده از سوربيتول مي باشد و در داروسازي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند سوربيتول، سوربيتول مواد اوليه جانبي دارو و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 phenyl 3 methyl 5 pyrazolone
1 فنيل 3 متيل 5 پيرازولون با نام هاي مترادف 5 متيل 2 فنيل 4H- پيرازول 3 اُن، اداراوون، فنيل متيل پيرازولون ... و …، فرمول C10H10N2O و Cas: 89-25-8، جامد پودري كريستالي و سفيدرنگ مي باشد و به عنوان واسطه ساخت رنگ، در مواد مخدر و … كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند متيل فنيل استات و … در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1chloronaphtalene
1- كلرو نفتالن با نام هاي مترادف 1- كلرو نفتالين، آلفا كلرو نفتالن(نفتالين)، 1- نفتيل كلريد و 1-PCN، ... فرمول شيميايي C10H7Cl و Cas:90-13-1، هيدروكربن آروماتيكي بيرنگ، به حالت مايع روغني و نامحلول در آب بوده و باثبات، قابل احتراق و ناسازگار با عوامل اكسيد كننده قوي مي باشد. اين تركيب سمي بوده و به عنوان حشره كش و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1- برمو نفتالن و تمامي مشتقات ديگر نفتالن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 chloroanthraquinone
1 كلروآنتراكوئينون با cas no برابر با 82-44-0 و نام مصطلح Anthraquinone, 1-chloro-;«alpha»-Chloroanthraquinone ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد. http://www.caslab.com/1-Chloroanthraquinone.php5    
Image
1 chlorobutane
1- كلرو بوتان با نام هاي مترادف بوتيل كلريد، n- بوتيل كلريد، n- پروپيل كربينيل كلريد، كلرو بوتان و n- ... كلرو بوتان، فرمول شيميايي CH3(CH2)3Cl وCas : 109-69-3، مايعي بيرنگ و شفاف با بوي نامطبوع، نامحلول در آب و بسيار قابل اشتعال مي باشد و عمدتاً به عنوان واسطه براي سنتز كاتاليزوزهاي آلي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 2- كلرو بوتان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 methyl styrene
1 متيل استايرن با نام هاي مصطلح آلفا-متيل استايرن، 2-فنيل1-پروپن، 1-متيل1-فنيل اتيلن، 2-فنيل پروپن، (1-متيل ... اتنيل)بنزن، بتا-فنيل پروپن، بتا-فنيل پروپيلن، 2-فنيل پروپيلن، آلفا-متيل استايرول، 1-فنيل1-متيل اتيلن، 2-فنيل2-پروپن تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1 naphthol
1- نفتول با نام هاي مترادف نفتالن- 1- اُل، 1- هيدروكسي نفتالن، 1- نفتالنول، آلفا نفتول، فورين 99 (Fourine ... 99) و...، فرمول C10H7OH و Cas: 90-15-3، جامدي كريستالي، بي رنگ، نامحلول در آب و با بوي مشابه فنول مي باشد. اين تركيب از هيدروكسي دار نمودن نفتالين تهيه شده و در حشره كش ها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 2- نفتول، نفتالين و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1-naphtol benzyl alcohol
1 نفتول بنزيل الكل، تركيبي شيميايي و نوعي الكل مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف مانند ... صنعت بيولوژيك كاربرد دارد.    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید