در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
2phenethyl alcohol
2- فن اتيل الكل با نام هاي مترادف 2- فنيل اتانول، فن اتيل الكل، بنزيل كربينول، بتا- هيدروكسي اتيل بنزن، ... بنزن اتانول و...، فرمول C8H10O و Cas: 60-12-8، مايعي بي رنگ با بوي گل، با ثبات و كم محلول در آب مي باشد. اين تركيب در عصاره گل هايي مانند رز، ميخك و... وجود داشته و به عنوان افزودني سيگار، نگهدارنده صابون و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند اتيل الكل، اتانول و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 chloro 2methylpropane
2- كلرو- 2- متيل پروپان با نام هاي مشابه ترشيو بوتيل كلريد، 1و1- دي متيل اتيل كلريد، 1- كلرو- 1و1- دي ... متيل اتان، كلرو تري متيل متان، تري متيل كلرو متان و t- بوتيل كلريد و فرمول C4H9Cl و Cas : 507-20-0، مايعي بيرنگ، به شدت قابل اشتعال و فرار بوده و در آب محلول مي باشد.اين تركيب عمدتاً به عنوان مولكول شروع واكنش هاي جانشيني نوكلئوفيليك براي توليد الكل ها و نمك ها ي آلكوكسيد به كار مي رود. لازم به ذكر است موادي مانند 2- برمو- 2- متيل پروپان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 chlorobenzoyl chloride
2 كلرو بنزوييل كلريد با نام هاي مترادف اورتو كلرو بنزوييل كلريد، 2- كلرو بنزوييك اسيد كلريد و...، فرمول ... C7H4Cl2O و Cas: 609-65-4، مايعي شفاف و خورنده مي باشد كه در اثر انحلال در آب تجزيه مي شود. اين تركيب در توليد آفت كش ها، داروسازي، رنگدانه ها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 4 كلرو بنزوييل كلريد در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 chlorobenzaldehyde
2 كلرو بنزآلدهيد با نام هاي مترادف اورتو كلروبنزآلدهيد، 2- كلرو بنرن كربونال، اورتو كلرو بنزن كربوكسي ... آلدهيد و...، فرمول C7H5ClO و Cas: 89-98-5، مايع زرد رنگ مايل به قهوه اي، كم محلول در آب و حساس به نور و رطوبت مي باشد و به عنوان واسطه توليد رنگدانه هاي نوري، داروهاي كشاورزي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند متا و پارا كلرو بنزآلدهيد در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 chlorobutane
2- كلرو بوتان با نام هاي مترادف 2- كلرو- 3- متيل پروپان و sec- بوتيل كلريد، فرمول C4H9Cl و Cas: 78-86-4، ... مايعي بيرنگ، شفاف و قابل اشتعال مي باشد كه در سنتز اسانس، آفت كش ها، داروها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند ا- كلرو بوتان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2methyl 2,4 pentanediol
2- متيل- 2و4- پنتان دي اُل (MPD) با نام هاي مترادف هگزيلن گليكول، 2و4- دي هيدروكسي- 2- متيل پنتان، 2- ... متيل پنتان- 2و4- دي اُل، دي اُلان (Diolane)، ايزول (Isol)، پيناكون (Pinakon) و...، فرمول C6H14O2 و Cas: 107-41-5، مايع روغني و بي رنگ با بوي شيرين و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از هيدروژن دي استون و... تهيه شده و در رنگ ها، لوازم آرايشي و بهداشتي، به عنوان حلال در صنعت پلاستيك و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند دي متيل سيكلو پنتان ديون و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 methyl styrene
2- متيل استايرن با نام هاي مترادف 1- اتنيل- 2- متيل بنزن، 2- وينيل تولوئن، اورتو وينيل تولوئن و 1- متيل- ... 2- وينيل بنزن، فرمول شيميايي C9H10 و Cas:611-15-4، هيدروكربني مايع، بيرنگ و جزو مشتقات متيله استايرن مي باشد و ساختار آن يك حلقه بنزني است كه روي كربن اول شاخه وينيل و روي كربن دوم شاخه متيل قرار دارد. اين تركيب به عنوان ماده اوليه جهت تهيه پليمر كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند استايرن، 1- متيل استايرن، پلي استايرن و مشتقات و اشكال مختلف آن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 methylpyridine
2 متيل پيريدين با cas no برابر با 109-06-8 و نام مصطلح 2-Picoline تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ... ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB3237870.htm    
Image
2 methyl cyclohexanone
2- متيل سيكلو هگزانون با cas no برابر با 583-60-8 و نام مصطلح o-Methylcycloexanone, Ketohexahydrotoluene ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB5853876.htm    
Image
2 mercaptopropanol
2- مركاپتوپروپانول يا 2- مركاپتو- 1- پروپانول با فرمول C3H8OS [HO-CH2-CH(SH)(CH3)] و Cas: 3001-64-7، ... الكلي است كه در ساختار آن يك گروه هيدروكسي بر روي كربن شماره 1 و يك گروه SH برروي كربن شماره 2 قرار گرفته است. اين تركيب در تهيه ساير مواد شيميايي و. . كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 2و3- دي مركاپتو- 1- پروپانول و دي مركاپتو پروپانول در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید