در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
رکوردهای 91 الي 100 از 968
2 bromo2 methylpropane
2- برمو-2- متيل پروپان با نام هاي مترادف tert- بوتيل برميد، 1و1- دي متيل اتيل برميد، 1- برمو- 1و1- دي ... متيل اتان و برمو تري متيل متان، فرمول C4H3Br [(CH3)3CBr] و Cas : 507-19-7، مايعي بيرنگ و نامحلول در آب مي باشد. اين تركيب از برمه كردن ترشيو بوتيل و... تهيه شده و به عنوان حلال، واسطه سنتزهاي آلي، ماده اوليه شيمي آلي مصنوعي و... كاربرد دارد.لازم به ذكر است موادي مانند 2- كلرو-2- متيل پروپان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 bromobutane
2- برمو بوتان با نام هاي مترادف اتيل متيل برمو متان و sec- بوتيل برميد، فرمول C4H9Br [CH3-CH(Br)(C2H5)] ... و Cas : 78-76-2، مايعي بيرنگ و شفاف، معطر و نامحلول در آب مي باشد. اين تركيب مي تواند از واكنش بوتانولو هيدروژن برميد در حضور اسيد سولفوريك و... تهيه شده و به عنوان حلال، واسطه سنتزهاي آلي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند نرمال برمو بوتان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 bromopropionic acid
2 برمو پروپيونيك اسيد با cas no برابر با 598-72-1 و نام مصطلح Alpha-Bromopropionic Acid، تركيبي شيميايي ... مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2 bromonaphtalene
2- برمو نفتالن با نام هاي مترادف 2- برمو نفتالين، بتا برمو نفتالن(نفتالين) و بيو سيكلو ] 4.4.4[ دكا- ... 2- برمو-1و3و5و7و9- پنتن، فرمول شيميايي C10H7Br و Cas:580-13-2، هيدرو كربن آروماتيكي جامد، سفيد رنگ و كمي محلول در آب مي باشد و ساختار آن دو حلقه بنزني به هم چسبيده است كه بر روي كربن شماره 2 آن يك استخلاف برم وجود دارد. يكي از روش هاي تهيه آن از ماده اوليه بتا نفتول مي باشد. لازم به ذكر است موادي مانند 1- برمو نفتالن و تمامي مشتقات نفتالن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 butene 1,4 diol
2- بوتن- 1و4- دي اُل با نام هاي مترادف بوتا-2- ان- 1و4- دي اُل، 1و4- دي هيدروكسي- 2- بوتن و...، فرمول ... C4H8O2 و Cas: 110-64-5، مايعي به رنگ زرد كمرنگ و محلول در آب و حلال هاي آلي مي باشد كه به عنوان ماده واسطه در تهيه داروها، در آفت كش ها و قارچ كش ها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 2- بوتين-1و4- دي اُل در اينجا قرار نمي گيرند    
Image
2 butenal
2 بوتنال با cas no برابر با 4170-30-3 و نام هاي مصطلح Crotonal; crotonaldehyde , تركيبي شيميايي مي باشد ... كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2 Pentanone
2- پنتانون با نام هاي مترادف متيل پروپيل كتون، پنتان- 2- اُن و...، فرمول C5H10O و Cas: 107-87-9، مايعي ... بي رنگ با بوي مشابه به استون مي باشد كه به عنوان افزودني غذايي براي مزه دار و معطر نمودن و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند استون، 4- متيل- 2- پنتانون و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 Pentene
2- پنتن با نام هاي مترادف نرمال بتا آميلن (n-Beta Amylene) و سيم- متيل اتيل اتيلن (sym- MethylEthylEthylene)، ... فرمول شيميايي CH3-CH=CH-CH2-CH3 (C5H10) و Cas:646-04-8، مايعي بيرنگ با بوي زننده غش آور، پايدار در شرايط عادي و فوق العاده قابل اشتعال بوده و يكي از ايزومرهاي راست زنجير هيدروكربن آلكن پنتن مي باشد. اين تركيب به عنوان حلال در سنتزهاي آلي و نيز به عنوان مهار كننده پليمريزاسيون بكار رفته و در آب نا محلول مي باشد. لازم به ذكر است موادي مانند 1- پنتن، مخلوط پنتن، سيكلو پنتن، پنتان و پنتين در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 thiocyanomethylthio benzothiazole
2 تيوسيانومتيل تيوبنزوتيازول با cas no برابر با 64441-45-8 و نام هاي مصطلح 1,3-benzothiazol-2-ylsulfanylmethyl ... thiocyanate, , تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2diethyl aminoethanol
2- دي اتيل آمينو اتانول با نام هاي مترادف NوN- دي اتيل آمينو اتانول، 2-(هيدروكسي اتيل)دي اتيل آمين، 2- ... ( دي اتيل آمينو)اتيل الكل و...، فرمول C6H15NO و Cas: 100-37-8، مايعي بيرنگ، قابل اشتعال، محلول در آب و سمي و تحريك كننده مي باشد. اين تركيب به رطوبت حساس شده و به تدريج هيدروليز مي گردد. قابل ذكر است موادي مانند 2- دي متيل آمينو اتانول و... در اينجا قرار نمي گيرد.    
Image
رکوردهای 91 الي 100 از 968
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید