در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
1 amino 2 propanol
1- آمينو-2- پروپانول با نام هاي مترادف 1- آمينو پروپان-2- اُل، 2- هيدروكسي پروپيل آمين، 2- هيدروكسي-1- ... پروپيل آمين، ايزو پروپانول آمين، 1- متيل-2- آمينو اتانول، مونو- ايزوپروپانول آمين، Threamine و...، فرمول C3H9NO و Cas: 78-96-6، مايعي بيرنگ و سمي مي باشد. اين تركيب از واكنش اكسيد پروپيلن با آمونياك و... تهيه شده و در سنتز دارو و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 2-آمينو-2- متيل پروپانول و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 amino 4 bromoanthraquinone 2 sulfonic acid
1 آمينو 4 برمو 2 سولفونيك اسيد با با cas no برابر با 116-81-4و نام مصطلح 4Bromo-1-aminoanthraquinone-2-sulfonicacid ... و Bromaminic acid و نام تجاري anthratguiaone ( آنتراكينون) تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد. http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB8483764.htm و http://www.njfinechem.com/product/46-bromamine-acid-116-81-4-7354/    
Image
1 Octyne
1 اكتين با CAS No برابر با 629-05-0 و نام مصطلح Hexylacetylene; Oct-1-yne ماده اي شيميايي مي باشد كه ... به عنوان ماده اوايه در صنايع كاربرد دارد. لازم ذكر است كه اين ماده با گريد و كاربرد خاص اينجا كدگذاري نمي شود.    
Image
1 Bromo 3 chloro propane
1- برمو-3- كلرو پروپان با نام هاي مترادف 1- كلرو-3- برمو پروپان، برمو كلرو پروپان و تري متيلن كلرو برميد، ... فرمول Br-CH2-CH2-CH2-Cl و Cas: 109-70-6، مايعي شفاف و بيرنگ (مايل به زرد بسيار كمرنگ) با بويي شيرين شبيه به كلروفرم مي باشد. اين تركيب در مقابل حرارت ناپايدار بوده و مشتق كلره-برمه پروپان مي باشد. لازم به ذكر است موادي مانند ساير مشتقات مونوكلره- مونو برمه پروپان در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 bromoethanol
1- برمو اتانول با نام هاي مترادف 1- برمو- 1- هيدروكسي اتان، 1- برمو-1- اتانول و... و فرمول C2H5BrO، مايعي ... است بيرنگ كه به عنوان ماده اوليه محصولات شيميايي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر ايت موادي مانند 2- برمو اتانول در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 Bromobutane
1 برمو بوتان با cas no برابر با 109-65-9 و نام هاي مصطلح Butyl bromide ماده اي شيميايي مي باشد كه به ... عنوان ماده اوليه در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه ماده شيميايي با گريد و كاربرد اينجا كدگذاري نمي شود.    
Image
1 bromodecane \ normal decyl bromide
1 برمو دكان با cas no برابر با 112-29-8 و نام هاي مصطلح Decylbromide ماده اي شيميايي مي باشد كه به عنوان ... ماده اوليه در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه ماده شيميايي با گريد و كاربرد اينجا كدگذاري نمي شود.    
Image
1bromonaphtalene
1- برمو نفتالن با نام هاي مترادف 1- برمو نفتالين،آلفا برمو نفتالن(نفتالين) و بيو سيكلو ] 4.4.4[ دكا- ... 1- برمو-1و3و5و7و9- پنتن، فرمول شيميايي C10H7Br و Cas:90-11-9، هيدرو كربن آروماتيكي، مايع روغني، به رنگ زرد مايل به قرمز و كمي محلول در آب مي باشد و ساختار آن دو حلقه بنزني به هم چسبيده است كه بر روي كربن شماره 1 آن يك استخلاف برم وجود دارد. اين تركيب در تعيين شاخص انكسار كريستال هاو تعيين انكسار سنجي چربي ها كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1- برمو نفتالن و تمامي مشتقات نفتالن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 butene
1 بوتن با cas no برابر با 106-98-9 و نام هاي مصطلح but-1-ene, , تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده ... اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1 Pentene
نونن با فرمول مولكولي C9H18 مايعي است بيرنگ از خانواده هيدوركربنهاي آلكني كه داراي 9 اتم كربن با يك پيوند ... دوگانه بوده و قابل اشتعال مي باشد. اين تركيب ايزومرهاي ساختاري فراواني از جمله 1- نونن، 2- نونن و... دارد و جهت توليد نونيل فنول، الكل ايزو دسيل و اسيد نئو دكانوئيك به كار مي روند كه مورد استفاده در سورفكتانت ها، ليز كننده =مواد افزودني روغن، اصلاح پليمريزاسيون رنگ و خشك كن هستند. نونن از پليمريزاسيون پروپيلن در پالايشگاه تهيه مي شود. لازم به ذكر است موادي مانند نونان و تمامي مشتقات نونن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید