در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي :
همهselect
select
select
select
select
select
select
کد ملی كالا: 0833120745060001
وارداتی
1 برمو بوتان مايع خلوص 98% فاقد بسته بندي ليتري نام تجارتي MERCK مرجع عرضه كننده آريا وجد
1 Bromobutane, liquid, purity 98%, unpacked, liter, brand MERCK, distributor ARYA VAJD
0833120745060001
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید