در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي :
همهselect
select
select
select
select
select
select
کد ملی كالا: 0834610094570014
ساخت ایران
2-اتيل هگزيل استات مايع خلوص 99% بشكه 180 kg مرجع عرضه كننده تعاوني حلال پويان اراك
2-ethylhexyl acetate, liquid, purity 99%, drum, 180 kg, distributor HALLAL POUYAN ARAK Co.
0834610094570014
کد ملی كالا: 0834610094570015
ساخت ایران
2-اتيل هگزيل استات مايع خلوص 99% تانكر كيلوگرمي مرجع عرضه كننده تعاوني حلال پويان اراك
2-ethylhexyl acetate, liquid, purity 99%, tanker, kilogram, distributor HALLAL POUYAN ARAK Co.
0834610094570015
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید