در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي :
همهselect
select
select
select
select
select
select
کد ملی كالا: 0833430078240001
وارداتی
2-مركاپتوبنزوتيازول مايع خلوص 99/9% بشكه كيلوگرمي مرجع سازنده FLEXSYS كشور سازنده فرانسه مرجع عرضه كننده ... آرتاويل تاير    
2-Mercaptobenzothiazole, liquid, purity 99.9%, drum, kilogram, producer FLEXSYS, made in FRANCE, distributor ... ARTAWIL TIRE Co.    
0833430078240001
کد ملی كالا: 0833430078240005
وارداتی
2-مركاپتوبنزوتيازول مايع خلوص 99/9% بشكه كيلوگرمي مرجع سازنده LANXESS كشور سازنده بلژيك مرجع عرضه كننده ... آرتاويل تاير    
2-Mercaptobenzothiazole, liquid, purity 99.9%, drum, kilogram, producer LANXESS, made in BELGIUM, distributor ... ARTAWIL TIRE Co.    
0833430078240005
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید