در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي :
همهselect
select
select
select
select
select
select
کد ملی كالا: 0832210072520002
ساخت ایران
1 بوتن مايع 99/7% تانكر 18000 kg نام تجارتي B-1
1 butene, liquid, 99.7%, tanker, 18000 kg, B-1
0832210072520002
کد ملی كالا: 0832210084620005
ساخت ایران
1 بوتن مايع خلوص 99/5% فاقد بسته بندي تني مرجع عرضه كننده پتروشيمي جم
1 butene, liquid, purity 99.5%, unpacked, Ton, distributor JAM PETROCHEMICAL
0832210084620005
کد ملی كالا: 0832210116300002
ساخت ایران
1 بوتن حالت گاز درجه مرغوبيت ON كد 9209 فاقد بسته بندي كيلوگرمي مرجع عرضه كننده پتروشيمي اراك
1 butene, state gas, quality level ON, code 9209, unpacked, kilogram, distributor ARAK PETROCHEMICAL ... Co.    
0832210116300002
کد ملی كالا: 0832210449510001
ساخت ایران
1 بوتن گاز خلوص 99/85% فاقد بسته بندي كيلوگرمي نام تجارتي B-1 مرجع عرضه كننده پتروشيمي لرستان
1 butene, gas, purity 99.85%, unpacked, kilogram, brand B-1, distributor LORESTAN PETROCHIMICAL
0832210449510001
کد ملی كالا: 0832210763890001
ساخت ایران
1 بوتن داخلي مايع درجه مرغوبيت ON درجه خلوص 99% نوع بسته بندي تانكر 20-22 Ton مرجع سازنده پتروشيمي امير ... كبير مرجع عرضه كننده پتروشيمي امير كبير    
1 butene, domestic liquid, quality level ON, purity level 99%, packing type tank, 20-22 Ton, producer ... AMIR KABIR PETROCHIMICAL, distributor AMIR KABIR PETROCHIMICAL    
0832210763890001
کد ملی كالا: 0832210763890002
ساخت ایران
1 بوتن صادراتي مايع درجه مرغوبيت ON درجه خلوص 99% نوع بسته بندي تانكر 20-22 Ton مرجع سازنده پتروشيمي ... امير كبير مرجع عرضه كننده پتروشيمي امير كبير    
1 butene, liquid for export, quality level ON, purity level 99%, packing type tank, 20-22 Ton, producer ... AMIR KABIR PETROCHIMICAL, distributor AMIR KABIR PETROCHIMICAL    
0832210763890002
کد ملی كالا: 0832210807970001
ساخت ایران
1 بوتن مايع خلوص 99/8% فاقد بسته بندي تني فاقد نام تجارتي مرجع عرضه كننده پتروشيمي مهاباد
1 butene, liquid, purity 99.8%, unpacked, Ton, UNBRAND, distributor MAHABAD PETROCHEMICAL CO.
0832210807970001
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید