در حال دريافت اطلاعات...
4526 واحدهاي ورودي يا خروجي اعم از اينكه داراي حافظه دريك محفظه باشند يا نباشند
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید