در حال دريافت اطلاعات...
4525 سايرماشينهاي خودكار داده پردازي ديجيتال اعم از اينكه دريك محفظه يك يا دو واحد از واحدهاي حافظه، ورودي وخروجي را داشته يا نداشته باشند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید