در حال دريافت اطلاعات...
4523 ماشينهاي خودكارداده پردازي ديجيتال مشتمل بر حداقل يك cpu ويك واحد ورودي وخروجي دريك مجموعه، اعم از اينكه توام شده يا نشده باشند
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید