در حال دريافت اطلاعات...
3418 استرهاي فسفريك و نمكهاي آنها يا استرهاي ساير اسيدهاي معدني (بجز استرهاي هاليدهاي هيدروژن) و نمكهاي آنها؛ و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتراته يا نيتروژه آنها
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید