در حال دريافت اطلاعات...
3417 اترها، پراكسيدهاي الكل، پراكسيدهاي اتر، اپوكسيدها، استال‎ها و همي استالها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتراته يا نيتروژه آنها؛ تركيبات داراي عامل آلدئيد، تركيبات داراي عامل ستون و تركيبات داراي عامل كينون؛ آنزيم‎ها؛ آنزيمهاي آماده طبقه بندي نشده در جاي ديگ
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید