در حال دريافت اطلاعات...
3415 تركيبات داراي عامل آمين؛ تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژن، بجز ليزين و استرها و نمكهاي متعلق به آن و اسيد گلوتاميك و نمكهاي آن؛ اورئينها و مشتقات و نمكهاي آنها؛ تركيبات داراي عامل كربوسي ايميد و تركيبات ايمين؛ تركيبات داراي عامل نيتريل؛ تركيبات دي آوز، آزو
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید