در حال دريافت اطلاعات...
3414 اسيدهاي كربوكسيليك و انيدريدها، هاليدها، پراكسيدها و پروكسي اسيدهاي آنها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتراته يا نيتروژه آنها بجز اسيد ساليسيليك و نمكهاي آن و استرها و نمكهاي آنها
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید