در حال دريافت اطلاعات...
3413 الكلها، فنلها، فنل الكلها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتراته يا نيتروژه آنها؛ الكلهاي چرب صنعتي
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید