در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي:
همهselect
select
select
select
select
select
select
رکوردهای 1 الي 10 از 13
2-Pyrrolidone
2-پيروليدون با cas no :616-45-5 و فرمول شيميايي C4H7NO و نام مصطلح 2-Pyrrolidinone,2-Pyrol، تركيبي ... شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://en.wikipedia.org/wiki/2-Pyrrolidone    
Image
2 Pentanone
2- پنتانون با نام هاي مترادف متيل پروپيل كتون، پنتان- 2- اُن و...، فرمول C5H10O و Cas: 107-87-9، مايعي ... بي رنگ با بوي مشابه به استون مي باشد كه به عنوان افزودني غذايي براي مزه دار و معطر نمودن و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند استون، 4- متيل- 2- پنتانون و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 methyl cyclohexanone
2- متيل سيكلو هگزانون با cas no برابر با 583-60-8 و نام مصطلح o-Methylcycloexanone, Ketohexahydrotoluene ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB5853876.htm    
Image
4 methyl 2 pentanone
4 متيل 2 پنتانون با نام هاي مترادف ايزوبوتيل متيل كتون، 2 متيل 4 پنتانون و...، فرمول C6H12O و Cas: 108-10-1، ... مايع بي رنگ قابل اشتعال با بويي مشابه كافور و با ثبات مي باشد و به عنوان حلال رنگ، جهت معطر كننده و خوشمزه كننده و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 2 پنتانون در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
Acetone
استون با نام هاي مترادف بتا كتو پروپان، دي متيل كتون، دي متيل فرمالدهيد، 2- پروپانون و...، فرمول C3H6O ... و Cas: 67-64-1، مايعي بيرنگ و بسيار فرار با بوي مشخص و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از اكسيداسيون ايزوپروپيل بنزن توسط اكسيژن و... تهيه شده و به عنوان حلال براي اكثر الياف مصنوعي، در آزمايشگاه ها، در توليد بطري هاي ساخته شده از استايرن و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند متيل اتيل كتون، پروپانول و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
Octalactone
اكتالاكتون با Cas no برابر با 104-50-7 و نام هاي مصطلح ?-Octanoic lactone, 4-Hydroxy octanoic acid, ... Octano-1,4-lactone تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد.    
Image
Isophorone
ايزوفورون با نام هاي مترادف 1و1و3- تري متيل- 3- سيكلوهگزان- 5- اُن، 3و5و5- تري متيل- 2- سيكلوهگزان- 1- ... اُن، ايزو استو فورون و...، فرمول C9H14O و Cas: 78-59-1، مايعي زرد رنگ با بوي مشخص و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از خود تراكم استون و... تهيه شده و به عنوان حلال، در جوهر، رنگ، چسب، به عنوان ماده نگهدارنده چوب و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند فوران، رزين فوران و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
Diisobutyl ketone
دي ايزوبوتيل كتون با cas no برابر 108-83-8 و نام مصطلح s-Diisopropylacetone;DIBK، 2,6-Dimethyl-4-heptanone ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.caslab.com/Diisobutyl_ketone_CAS_108-83-8/    
Image
Cyclohexanone
سيكلو هگزانون با نام هاي مترادف اكسو سيكلو هگزانون، پيمليك كتون، كتو هگزا متيلن، سيكلو هگزيل كتون و...، ... فرمول C6H10O و Cas: 108-94-1، مايعي روغني با بوي مشابه بوي شيريني و كم محلول در آب مي باشد. اين تركيب از واكنش اكسيداسيون سيكلوهگزان با اكسيژن، هيدروژناسيون فنل و... تهيه شده و به عنوان پيش ساز در توليد نايلون، توليد آديپيك اسيد و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند سيكلوهگزان، سيكلوهگزانول، سيكلوهگزانون پراكسايد و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
Carvone
كارون با cas no برابر با 99-49-0 و نام مصطلح 2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one تركيبي شيميايي ... مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
رکوردهای 1 الي 10 از 13
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید