در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي:
همهselect
select
select
select
select
select
select
رکوردهای 1 الي 10 از 46
1bromonaphtalene
1- برمو نفتالن با نام هاي مترادف 1- برمو نفتالين،آلفا برمو نفتالن(نفتالين) و بيو سيكلو ] 4.4.4[ دكا- ... 1- برمو-1و3و5و7و9- پنتن، فرمول شيميايي C10H7Br و Cas:90-11-9، هيدرو كربن آروماتيكي، مايع روغني، به رنگ زرد مايل به قرمز و كمي محلول در آب مي باشد و ساختار آن دو حلقه بنزني به هم چسبيده است كه بر روي كربن شماره 1 آن يك استخلاف برم وجود دارد. اين تركيب در تعيين شاخص انكسار كريستال هاو تعيين انكسار سنجي چربي ها كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1- برمو نفتالن و تمامي مشتقات نفتالن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1chloronaphtalene
1- كلرو نفتالن با نام هاي مترادف 1- كلرو نفتالين، آلفا كلرو نفتالن(نفتالين)، 1- نفتيل كلريد و 1-PCN، ... فرمول شيميايي C10H7Cl و Cas:90-13-1، هيدروكربن آروماتيكي بيرنگ، به حالت مايع روغني و نامحلول در آب بوده و باثبات، قابل احتراق و ناسازگار با عوامل اكسيد كننده قوي مي باشد. اين تركيب سمي بوده و به عنوان حشره كش و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1- برمو نفتالن و تمامي مشتقات ديگر نفتالن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 and 2 dichlorobenzene
1و2- دي كلرو بنزن با نام هاي مترادف اورتو دي كلرو بنزن، O- دي كلرو بنزن (ODCB)، كلروبن (Chloroben)، كلرودِن ... (Chloroden)، ديل لانتين دي بي (dilantin DB)، ديزن (dizene) و ترميتكيل (termitkil)، فرمول C6H4Cl2 و Cas:95-50-1، هيدروكربن آروماتيكي مايع و بيرنگ با بويي معطر و نامحلول در آب مي باشد. اين تركيب از بنزن يا كلرو بنزن توليد شده و به عنوان حلال و واسطه توليد رنگ ها و رنگدانه ها، حشره كشها، ضد عفوني كننده، پاك كننده و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند كلرو بنزن، 1و3- دي كلرو بنزن و 1و4- دي كلرو بنزن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 and 2 and 4 and Trichlorobenzene
1و2و4- تري كلرو بنزن با فرمول C6H3Cl3 و Cas:120-82-1، هيدروكربن آروماتيكي مايع و بيرنگ با بويي مشخص و ... نا محلول در آب مي باشد. اين تركيب به طور طبيعي در قير زغال سنگ و نفت وجود دارد و از تقطير نفت خام جداسازي مي شود و به عنوان جرقه زننده مايع، عامل استرون و در توليد رنگ، عطر و رزين، افزودني به بنزين و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند كلرو بنزن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1 and 3 dichlorobenzene
1و3- دي كلرو بنزن با نام هاي مترادف متا دي كلرو بنزن و m- دي كلرو بنزن، فرمول C6H4Cl2 و Cas:541-73-1، ... تركيب آروماتيكي مايع، بي رنگ و غير قابل حل در آب مي باشد كه توسط كلر دار كردن بنزن آماده سازي شده و براي سنتزهاي آلي و... كاربرد دارد. شامل: متا كلرو بنزن لازم به ذكر است موادي مانند 1و2- دي كلرو بنزن، 1و4- دي كلرو بنزن، دي كلرو بنزن و كلرو بنزن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,4 Dibromobenzene
1و4 دي برمو بنزن با cas no : 106-37-6 و فرمول شيميايي C6H4Br2 و نام مصطلح p-Dibromobenzene; p-Bromobenzene ... bromide, تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1,4 dichlorobenzene
1و4 دي كلرو بنزن با cas no برابر با 106-46-7 و فرمول شيميايي C6H4Cl2 و نام مصطلح para-Dichlorobenzene ... p-Dichlorobenzene p-DCB PDB, تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2-chloro-5-chloromethylpyridine
2-پيروليدون با cas no :70258-18-3 و فرمول شيميايي C6H5Cl2N و نام مصطلح2,5-DCHLORO-4-METHYL-PYRIDINE تركيبي ... شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2-nitro imino imidazolidine
2-پيروليدون با cas no : 5465-96-3 و فرمول شيميايي C3H6N4O2 و نام مصطلح 2-Nitroamino-2-imidazoline، 2,5-DICHLORO-4-METHYL-PYRIDINE ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2 bromonaphtalene
2- برمو نفتالن با نام هاي مترادف 2- برمو نفتالين، بتا برمو نفتالن(نفتالين) و بيو سيكلو ] 4.4.4[ دكا- ... 2- برمو-1و3و5و7و9- پنتن، فرمول شيميايي C10H7Br و Cas:580-13-2، هيدرو كربن آروماتيكي جامد، سفيد رنگ و كمي محلول در آب مي باشد و ساختار آن دو حلقه بنزني به هم چسبيده است كه بر روي كربن شماره 2 آن يك استخلاف برم وجود دارد. يكي از روش هاي تهيه آن از ماده اوليه بتا نفتول مي باشد. لازم به ذكر است موادي مانند 1- برمو نفتالن و تمامي مشتقات نفتالن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
رکوردهای 1 الي 10 از 46
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید