در حال دريافت اطلاعات...
216113 پاك كننده ها
به مواد بهداشتي كه در جهت از بين بردن سطحي ذره هاي چربي و چرك از پارچه ها و يا اجسام ديگر و بدون نياز به آب كاربرد دارند اصطلاحا پاك كننده ها گفته شده است. تمام انواع پاك كننده ها در اين دسته قرار مي گيرند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید