در حال دريافت اطلاعات...
21611 پاك كننده ها و سفيد كننده
به مواد بهداشتي كه جهت سفيد كنندگي يا رسوب زدايي و يا از بين بردن لكه و چربي از روي اجسام و پوشاك كاربرد دارند اصطلاحا پاك كننده ها و سفيد كننده ها گفته شده كه ممكن است به صورت محلول يا پودر باشند و در اينجا شامل مواد سفيد كننده، مواد رسوب زدا و كفشويي و پاك كننده ها مي باشند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید