در حال دريافت اطلاعات...
083461 استر هاي خطي و شاخه اي
به استرهاي اسيدهاي كربوكسيليكي يك عاملي كه به صورت زنجيره اي يا شاخه دار و بدون حلقه ي آروماتيك باشند، اصطلاحاً استرهاي خطي و شاخه اي گفته شده كه در اين جا شامل: نفتيل استات، آميل استات، بنزيل استات، بوتيل استات، بوتيل آكريلات، بوتيل متاكريلات، اتيل استات، اتيل آكريلات، اتيل بوتيرات، اتيل هگزانوات، اتيل كربامات، اتيل كلروفرمات، اتيل فرمات، اتيل لاكتات، اتيل مركاپتواستات، اتيل نانوات، اتيل اورتوفرمات، اتيل پروپيونات، هگزيل استات، ايزوبوتيل استات، ايزو بوتيل فرمات، ايزو پنتيل استات، ايزو پروپيل استات، ايزو پروپيل بوتيرات، متيل استات، متيل آكريلات، متيل بوتيرات، متيل كلروفرمات، متيل فرمات، نرمال هگزيل فرمات، نرمال پروپيل پروپيونات، پروپيل استات، ترشري بوتيل استات، وينيل استات، ايزو بوتيل استات، نرمال بوتيل استات، 1 نفتيل استات، 2 نفتيل استات، 1 نفتيل بوتيرات، نفتيل بوتيرات، اتيل فنيل استات، متيل فنيل استات، متيل كلرو استات، اتيل كلرو استات، اتيل آمينو استات، اتيل برمو استات ، گليسرول تري استات، متيل لاكتات ، تري متيل اورتوپروپيونات، تري متيل اورتو والرات و ستيل پالميتات مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید