در حال دريافت اطلاعات...
083452 آميد هاي آروماتيك دار
به هيدروكربن هاي با گروه آميدي و حلقه ي آروماتيكي، اصطلاحاً آميدهاي آروماتيك دار گفته شده كه در اين جا شامل: نيكوتين آميد، فتال آميد، بنزآميد، سيانور تري آميد، هيدروكسي بنزآميد، دي هيدروكسي اتيلن بيس آكريل آميد و بيس بنزايميد مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید