در حال دريافت اطلاعات...
083421 كتون هاي ساده يك عاملي
به كتون هايي كه داراي تنها يك گروه كتوني هستند، اصطلاحاً كتون هاي ساده يك عاملي گفته شده كه در اين جا شامل: 2 بوتانون، 2 پنتانون، سيكلوهگزانون، متيل ايزو بوتيل كتون، متيل پروپيل كتون ، 4 متيل پنتنون، استون، متيل اتيل كتون، متيل سيكلو هگزانون، پنتانون، ايزوفورون و 4 متيل 2 پنتانون مي باشند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید