در حال دريافت اطلاعات...
08342 كتون ها
كتون ها:به تركيبات كربونيل داري كه گروه كربونيل به دو اتم كربن متصل شده باشد، اصطلاحا كتون ها گفته شده كه در اين جا شامل:كتون هاي ساده يك عاملي، كتون هاي آروماتيكي، كتون هاي آليفاتيكي دو عاملي و بالاتر و تركيبات كتوني مي باشد
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید