در حال دريافت اطلاعات...
0834 تركيبات هيدروكربني كربونيل دار
به تركيبات آلي كه در آنها يك پيوند دو گانه ميان يك اتم كربن با يك اتم اكسيژن به نام كربونيل (C=O) ايجاد شده باشد اصطلاحاً تركيبات هيدروكربني كربونيل دار گفته شدهكه در اين جا شامل اسيدهاي كربوكسيليك، كتون ها، آلدهيدها، اسيدهاليدها، آميدها، استرها مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید