در حال دريافت اطلاعات...
083354 تركيبات سولفونيل دار
به هيدروكربن هايي كه دو اتم كربن با يك گروه (O=S=O) گوگردي كه با دو اتم اكسيژن پيوند دوگانه دارند، متصل است، اصطلاحاً تركيبات سولفونيل دار گفته شده كه در اين جا شامل: سولفونيك اسيد مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید