در حال دريافت اطلاعات...
08334 آمين ها
به تركيباتي كه داراي يك اتم كربن متصل به يك نيتروژن هستند و در ساختار آن ها گروه (-OH) هيدروكسيلي وجود ندارد اصطلاحاً آمين ها گفته شده كه در اين جا شامل آلكيل آمين هاي ساده، تركيبات آليفاتيكي با دو يا چند گروه آمين، آمين هاي آروماتيكي و مخلوط هاي آميني مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید