در حال دريافت اطلاعات...
083331 اتر هاي يك اكسيژني
به اترهايي كه در ساختمان آن ها تنها يك اتم اكسيژن وجود دارد اصطلاحاً اترهاي يك اكسيژني گفته شده كه در اين جا شامل: دي اتيل اتر، دي ايزو پروپيل اتر، دي متيل اتر، متيل ترشري بوتيل اتر، اتيل اتر، آميل اتر، دي فنيل اتر، انيدريد اتيل اتر، نرمال بوتيل اتر، ايزو پروپيل اتر، ترشري بوتيل متيل اتر، دي ترشري بوتيل اتر و تتراهيدروفورال مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید