در حال دريافت اطلاعات...
08333 اتر ها
به تركيباتي كه داراي دو اتم كربن متصل به يك اتم اكسيژن هستند اصطلاحاً اترها گفته شده كه در اين جا شامل اترهاي يك اكسيژني، اترهاي دو اكسيژني، اترهاي سه اكسيژني و بالاتر مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید