در حال دريافت اطلاعات...
083322 الكل هاي دو عاملي
به تركيباتي كه در آن ها دو عامل هيدروكسيل (-OH) به دو اتم كربن متصل شده است، اصطلاحاً الكل هاي دو عاملي گفته كه در اين جا شامل: 1و4 بوتان دي ال ، 1و3 بوتان دي ال، 1و2 پروپان دي ال، 2و3 بوتان دي ال، سيس 2 بوتن 1و4 دي ال، بوتان دي ال، 2 متيل 2و4 پنتان دي ال، پروپان دي ال-PDO - ، دي اتيلن گليكول، تري اتيلن گليكول، دي و تري اتيلن گليكول، اتيلن گليكول، پروپيلن گليكول، اگزا تترا متيلن گليكول، بوتين دي ال، 1و4 بوتين دي ال، 2و2و2و تري كلرو 1و1و اتان دي ال-كلرال هيدرات - ، 2 آمينو 2 متيل 1و3 پروپان دي ال و 3 كلرو 1و2 پروپان دي ال مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید