در حال دريافت اطلاعات...
083314 آلكيل هاليد هاي مركب
به تركيبات آلكاني كه دو يا چند اتم هيدروژن آن با دو يا چند نوع هاليد مختلف جايگزين شده باشد، اصطلاحا آلكيل هاليدهاي مركب گفته شده كه در اين جا شامل: 1 برمو 3 كلرو پروپان و تري كلرو فلوئورومتان مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید