در حال دريافت اطلاعات...
0833 تركيبات هيدروكربني با اتم الكترونگاتيو
به تركيبات آلي كه يك اتم كربن با پيوند ساده به يك اتم با توان جذب بار منفي بيشتر (الكترونگاتيوي بالاتر) مانند هالوژن ها (فلوئور و كلر و...)، اكسيژن، نيتروژن يا گوگرد وصل شده باشد اصطلاحاً تركيبات هيدروكربني با اتم الكترونگاتيو گفته شده كه در اين جا شامل آلكيل هاليدها ، الكل ها، اترها و آمين ها مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید