در حال دريافت اطلاعات...
083242 تركيبات آروماتيكي
به تركيبات آروماتيكي كه در ساختار آن ها يك يا چند اتم ديگر قرار دارند اصطلاحا تركيبات آرماتيكي گفته شده و در اين جا شامل 1 برمو نفتالن، 1 كلرو نفتالن، 1و2و4 تري كلرو بنزن، 1و3 دي كلروبنزن، 1و4 دي برمو بنزن،1و4 دي كلرو بنزن، 2 برمو نفتالن،2و4 دي كلرو كوئينولين ،4 نيترو بنزيل كلريد، آنيلين، 1 كلرو 4 تري فلوئوريد متيل بنزن، اورتو دي كلرو نيتروبنزن، برمو بنزن، بنزآلكونيوم كلريد، بنزيميدازول، پارا دي كلرونيتروبنزن، پيرول، پيريدين، تري كلروتولوئن، تري نيتروتولوئن، دي اتيل آنيلين، دي كلرو بنزن، دي متيل آنيلين، دي نيتروتولوئن، كلروبنزن، كوئينولين، متادي كلرو نيتروبنزن، نيتروبنزن و نيتروتولوئن مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید