در حال دريافت اطلاعات...
08324 آروماتيك ها
به تركيبات داراي يك يا چند حلقه ي شش گوشه، داراي 6 اتم كربن و شامل سه پيوند دو گانه ميان اتم هاي كربن، اصطلاحاً آروماتيك ها گفته شده كه در اين جا شامل آروماتيك هاي ساده، تركيبات آروماتيكي و مخلوط هاي آروماتيكي مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید