در حال دريافت اطلاعات...
083222 آلكن هاي با 5 و بيشتر اتم كربن
به آلكن هايي كه در ساختار آن ها 5 اتم كربن يا بيشتر وجود دارد اصطلاحا آلكن هاي با 5 و بيشتر اتم كربن گفته شده و در اين جا شامل 1 پنتن، 1 هگزن، 2 پنتن، اكتن، دي ايزو بوتيلن، سيكلوپنتا دي ان، سيكلو پنتن، سيكلوهگزن،كلروپرن،مخلوط پنتن،مخلوط دي و تري ايزو بوتيلن و نونن مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید