در حال دريافت اطلاعات...
083221 آلكن هاي با 2 تا 4 اتم كربن
به آلكن هايي كه در ساختار ان ها 2 تا 4 اتم كربن وجود دارد اصطلاحا آلكن هاي با 2 تا 4 اتم كربن گفته شده و در اين جا شامل 1 بوتن، 1و3 بوتا دي ان، آليل كلريد، اتيلن، پروپن، تتراكلرواتيلن، تري برمو اتيلن،تري كلرو اتيلن، دي برمو اتيلن، دي كلرواتيلن، كلروبوتن، كلروپروپن، مخلوط بوتن، وينيل كلريد مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید